بلاگ

طلاق به دلیل خیانت مرد یا زن

طلاق به دلیل خیانت همسر

نکاح میان  زن و مرد و تشکیل یک زندگی مشترک به وفاداری و صداقت دو طرف نیازمند است و هیچ یک از آن‌ها حق ندارد به دلیل ناسازگاری و عدم تفاهم خود را به برقراری رابطه غیراخلاقی و نامشروع مجاب نماید. ولی اکثر مواقع برقراری رابطه نامشروع و یا خیانت از سوی هر کدام از زوجین، منجر به فروپاشی بنیان خانواده و در نهایت طلاق به دلیل خیانت می‌گردد. خیانت در شرع مقدس اسلام عملی حرام دانسته شده است و انجام آن از طرف هر شخصی مجازات به دنبال خواهد داشت. ولی لازم است این موضوع را نیز در نظر داشته باشید که به دلیل آبرو و حیثیت افراد چنانچه با ادله کافی قادر به اثبات آن نباشید، از سوی قاضی مجازات خواهید شد. وکیل ته در ادامه این مطلب طلاق به دلیل خیانت مرد یا زن به همراه نکات حقوقی آن شرح خواهد داد.

در قانون چه رابطه‌ای خیانت محسوب می‌شود؟

رابطه میان مرد و زن به شکل نکاح موقت به لحاظ شرعی رابطه نامشروع و به لحاظ قانونی مغایر با قانون به حساب نمی‌آید. اما، در شرایطی که مرد بدون اذن همسر اول ازدواج مجدد داشته باشد، به همسر اول که بدون اجازه و رضایت او این ازدواج تحقق یافته است، این اجازه را خواهد داد تا از طریق دادگاه درخواست صدور حکم طلاق به خاطر خیانت (عسر و حرج و تحقق شرط ضمن عقد نکاح)  را داشته باشد.

نحوه طلاق به دلیل خیانت همسر

به منظور گرفتن طلاق به علت خیانت همسر بایستی مراحل زیر را پشت سر گذاشت:

1- ارائه شواهد و مدارک

به منظور طلاق گرفتن از مرد به علت خیانت بایستی زن شواهد و مستنداتی که بیانگر این مسئله هستند را جمع‌آوری نموده و به دادگاه تسلیم نماید. این مدارک ممکن است اقرار شخص، فیلم و تصاویری که نشان دهنده این مسئله است، استعلام از ثبت‌احوال جهت ازدواج مجدد مرد، رونوشت از صیغه نامه مرد و یا شهادت چهار مرد عاقل و بالغ باشد.

2- تنظیم دادخواست طلاق 

بعد از کامل نمودن شواهد و مدارک، لازم است تا زن بر اساس مراحل طلاق از جانب زوجه تقاضای طلاق را تنظیم نماید. در صورتی که زن بخواهد مهریه خود را دریافت نماید، بایستی برای این موضوع از یک وکیل طلاق  کمک بگیرد. در مرحله بعد بایستی زن دادخواست طلاق به دلیل خیانت را جهت رسیدگی در دادگاه به ثبت رساند و منتظر شود تا جلسه دادرسی تشکیل گردد.

3- اخذ نفقه و اجرت‌المثل

در این شرایط زن حق مطالبه حقوق مالی دیگر خود اعم از نفقه و… را هم از شوهرش خواهد داشت و مرد مکلف است حقوق مالی زن را به صورت نقدی یا اقساطی بر اساس رأی دادگاه پرداخت کند.

4- صدور رای طلاق

بعد از بررسی دادخواست طلاق به خاطر خیانت و مدارک و مستندات تسلیم شده از سوی زوجه، دادگاه نسبت به صدور رأی نهایی اقدام می‌کند. البته مرد هم حق درخواست فرجام‌خواهی یا تجدید نظر جهت رأی صادره را نیز خواهد داشت. چنانچه بعد از ارزیابی پرونده دوباره رای طلاق از جانب زوجه صادر گردید، زن و مرد می‌توانند به دفترخانه طلاق مراجعه نموده و از یکدیگر طلاق بگیرند.

طلاق به خاطر خیانت زن

طلاق به خاطر خیانت زن

به موجب ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، زوجه در صورت خیانت مجازات رابطه نامشروع محکوم می‌گردد و چون حق طلاق با زوج است وی این حق را دارد که به دلیل خیانت زوجه تقاضای طلاق کند. کای نکته مهمی که وجود دارد این است که به منظور ثابت کردن این موضوع بایستی ادله کافی در دست باشد. چنانچه زوج در دادگاه دادخواست طلاق به طرفیت همسر خود بدهد، در نهایت (گواهی عدم امکان سازش) صادر خواهد شد. ولی ثبت طلاق مشروط به پرداخت حقوق مالی زن خواهد بود که در رای دادگاه مطرح می‌شود.

لازم به ذکر است که با فرض ثابت شدن رابطه نامشروع زن متاهل مهریه وی از بین نمی‌رود. به بیانی بهتر، چنانچه زوجه به دلیل هر جرمی در زندان به سر ببرد، باز هم این حق را دارد که از زندان مهریه خویش را مطالبه نماید. هرچند در اکثر اوقات زوجه بنا به دلایلی در ازای طلاق مهریه خود را بذل می‌کند و اصطلاحا طلاق توافقی انجام می‌پذیرد، لیکن به طور قانونی ثابت کردن رابطه نامشروع منجر به ساقط شدن مهریه نمی‌گردد. نکته دیگری که وجود دارد این است که رابطه نامشروع منجر به ساقط شدن اجرت‌المثل در ایام زوجیت نیز نخواهد شد و قاضی با فرستادن پرونده نزد کارشناس مقدار اجرت‌المثل زوجه را تعیین می‌نماید.

طلاق به خاطر خیانت مرد

طلاق به خاطر خیانت مرد

مرد این حق را دارد که با رضایت همسر اول و اجازه دادگاه ، نکاح دائم یا موقت با زن دیگری را داشته باشد. ولی چنانچه نکاح مجدد وی بدون رضایت همسر و اذن دادگاه باشد و یا آنکه زوج رابطه نامشروع و غیر اخلاقی با زوجه نامحرم داشته باشد، باید گفت که خیانتکار است .

به موجب قانون، رابطه نامشروع زوج با زوجه  نامحرم در هر حالتی جرم محسوب می‌گردد و مجازات در پی خواهد داشت. ولی لازم است بدانید که به طور کلی رابطه زوج با زنی غیر از همسر خود، دلیلی برای طلاق نبوده جز آنکه زوجه علل کافی جهت اثبات خیانت مرد داشته باشد تا قادر به دریافت حکم طلاق خود باشد. رابطه نامشروع عرفا سوءرفتار و سوءمعاشرت مرد است و جزو جرایمی بوده که خلاف با حیثیت خانوادگی و شئون زن است.

راه‌های اثبات خیانت همسر

راه‌های اثبات خیانت همسر

1- اقرار متهم

فرد خیانتکار بایستی نزد بازپرس یا قاضی دادگاه به جرم خیانت خویش اقرار کند. حد نصاب  اعتراف جهت اثبات، یکبار است که بایستی در دادگاه و حضور قاضی باشد.

2- تقدیم صیغه نامه موقت از طریق شاکی به دادگاه 

چنانچه زوج بدون رضایت همسر خود نسبت به نکاح موقت یا دائم اقدام کند، مرتکب خیانت گردیده است. زوجه حق دارد به این دلیل درخواست طلاق به دلیل خیانت کند.

3- شهادت شهود

شهادت ۲ مرد به صحت رابطه نامشروع میان متهمان

4- علم قاضی

عبارتند از یقین حاصل از مدارکی که در حضور او مطرح می‌گردد مثل نظریه کارشناس، بازدید از محل، تحقیقات محلی، اظهارات شاهدین و دیگر اماراتی که قاضی با انجام تحقیقات ضروری نسبت به جرم ارتکابی می‌تواند یقین پیدا کند.

5- اماره قضایی

هر نوع فیلم و تصویر، پیامک و کپی از پیام‌های همسر که نشان دهنده خیانت همسر و بیانگر داشتن رابطه نامشروع زن یا مرد متاهل باشد، اماره قضایی به شمار می‌رود.

نکات حقوقی در طلاق به خاطر خیانت

  • در بخشی از شروط مندرج در عقدنامه بیان شده است که در شرایطی زوجه استحقاق شرط تنصیف را دارد که طلاق به دلیل خیانت و بر اثر تخلف زوجه از تکالیف زناشویی و سوء رفتار اخلاقی وی نباشد. در صورت امضا شدن این بخش توسط مرد، امکان دارد حسب تشخیص و صلاحدید دادگاه و به اثبات رسیدن رابطه نامشروع، زوجه از این حق محروم گردد.
  • با در نظر داشتن اینکه رابطه نامشروع و سوء رفتار زن مغایر با عرف و شان خانواده است، بایستی در نظر داشت که در نهایت این قاضی است که با عنایت به موقعیت، شخصیت و نوع رابطه زن و مرد تصمیم نهایی را می‌گیرد.
  • دادگاه خانواده به طور معمول توجهی به عکس و پرینت ندارد و زن و مرد بایستی به منظور اثبات رابطه نامشروع شخص مقابل خود حکم دریافت کنند وملاک رای دادگاه خواهد بود کهلازم است در طلاق به دلیل خیانت همسر به دادخواست طلاق ضمیمه شود و سپس به دادگاه تسلیم گردد.
  • چنانچه یکی از زوجین قادر به اثبات خیانت همسر خود در دادگاه نباشد، مرتکب جرم قذف شده و محکوم به ۸۰ ضربه شلاق خواهد شد. لذا، پیش از آنکه جهت اثبات خیانت همسر خود اقدام کنید، با وکیل طلاق توافقی مشورت کنید.

نمونه دادخواست طلاق به خاطر خیانت 

تنظیم دادخواست طلاق به خاطر خیانت

خواهان :  خانم ………….   نام پدر : …………….    شغل: ………………   محل سکونت: ……………. .

خوانده :   آقای …………..  نام پدر : ……………..  شغل : ……………      محل سکونت : …………… .

وکیل خواهان : ………….. وکیل پایه یک دادگستری  به نشانی : ………………………………………….

تعیین خواسته و بهای آن :    

طلاق به دلیل خیانت 

مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات :

وکالتنامه به شماره …….. مورخ ……….. میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ۱۵،۰۰۰ ریال باطل گردید.

شناسنامه و کارت ملی خواهان به شماره ………….. تاریخ …………..

سند ازدواج شماره ……… تاریخ ………… دفتر رسمی ازدواج شماره …….

شرح دادخواست طلاق به درخواست زوجه:

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

احتراماً مراتب دادخواهی موکل را به شرح ذیل به استحضار عالی می‌رساند؛

1- بر حسب سند ازدواج شماره …….. تاریخ ……….. موکل به عقد دائم آقای ……….  درآمدند.

2- موکل و خوانده طی سه سال است که به واسطه خیانت همسر جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند و مدارک و مستندات دال بر اثبات این امر ارائه شده و ضمیمه دادخواست شده است.

فلذا با عنایت به کراهت ایجاد شده به دلیل خیانت زوج و جدایی طولانی ایشان از یکدیگر و همچنین با عنایت به عسر و حرج به وجود آمده که ادامه زندگی مشترک را برای موکل غیرممکن ساخته است با بذل مهریه تقاضای صدور اجازه طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعا است.

با تشکر و تجدید احترام

سوالات متداول

۱. چگونه می‌توان خیانت مرد به زن را اثبات کرد؟

از جمله راه‌های  اثبات خیانت این است که زوجه بایستی شناسنامه و یا صیغه نامه شوهرش با زن دیگر را پیدا کند که توضیحات بیشتر در این خصوص در متن مقاله بیان شده است.

۲. راه اثبات خیانت همسر چیست ؟

از جمله راه‌های اثبات خیانت همسر اقرار مستقیم آن نزد قاضی و یا بازپرس پرونده است که راه‌های دیگر اثبات خیانت همسر در متن بیان شده است.

۳. چنانچه زن یا مرد قادر به اثبات اتهام خیانت نباشند چه می‌شود؟

اگر موفق به اثبات خیانت نباشند خود شاکی مجرم شناخته شده و مجازات خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *