بلاگ

قوانین ممنوع الخروج کردن فرزند در قانون

ممنوع الخروج کردن فرزند

پدر و مادر به عنوان والدین یک فرزند، به دلایل مختلفی امکان دارد که اقدام به ممنوع‌الخروج کردن وی کنند. به عنوان مثال ممکن است یکی از والدین دغدغه داشته باشد که والد دیگر قصد خروج فرزند از کشور و مهاجرت را دارد.
در صورتی که پدر متقاضی باشد، با مراجعه به اداره گذرنامه و در کمتر از یک ساعت می‌تواند فرزند زیر 18 سال خود را ممنوع الخروج کند. اما چنانچه مادر قصد ممنوع الخروجی فرزند خود را داشته باشد، موضوع کمی پیچیده‌تر بوده و بایستی درخواست ممنوع الخروجی و دلایل خود را با یک دادخواست به دادگاه خانواده تقدیم نماید. قاضی بعد از رسیدگی و شنود دلایل پدر در صورت صلاحدید و پذیرش دلایل مدعی اقدام به صدور ممنوع‌الخروج کردن فرزند  می‌نماید. در این مورد توصیه می‌کنیم پیش از انجام هر کاری با وکیل ته و مشاور حقوقی متخصص در حوزه دعاوی خانواده مشورت گردد.

____________________________________________________

حتما بخوانید: نحوه تقسیم ارث در زمان حیات

____________________________________________________

پرونده ممنوع‌الخروج کردن فرزند توسط مادر

دادخواست ممنوع‌الخروجی فرزند مشترک

خواهان: زوجه

خوانده: زوج

وکیل: … وکیل حقوقی

تعیین خواسته و بهای آن:

درخواست صدور حکم مبتنی بر ممانعت و ممنوع‌الخروج کردن فرزند توسط مادر به شرح متن و بدواً صدور حکم موقت

دلایل و منضمات:

دادخواست

۱.  شناسنامه و کارت ملی

۲. طلاق نامه

۳‌. عندالزوم تحقیق از فرزندان و استعلام از اداره گذرنامه

۴. دادنامه شماره …… مورخ 1391/7/2 شعبه 272 دادگاه خانواده تهران

شرح دادخواست ممنوع الخروج کردن فرزند:

ریاست محترم دادگاه خانواده تهران

با سلام و اظهار ادب و احترام

بدین وسیله به استحضار عالی می‌رساند: به این خاطر که موکله و خوانده محترم به موجب سند ازدواج شماره ……… مورخ 779/28 دفترخانه ازدواج شماره 26 تهران ازدواج دائم نموده و نتیجه زندگی مشترک ایشان به شرح مندرج در سوابق اسناد سجلی سه فرزند با اسامی:

نحوه تقسیم ارث در زمان حیات

1- ب. متولد سال 137۹   2- م. متولد سال 137۹  3- س. متولد سال 138۷ است.

در ادامه با توجه به اینکه نکاح موکله و خوانده محترم به شرح سند طلاق شماره ……. مورخ 1391/4/5 دفتر طلاق شماره …. تهران از نظر طلاق توافقی پایان یافته است، ولی فرزندان مشترک نزد خوانده بوده که به موجب دادنامه شماره ……. مورخ 1391/7/2 شعبه 272 دادگاه خانواده تهران حکم موقت مبتنی بر ملاقات ایشان با موکله صادر شده است و همچنان در حال رسیدگی است. با توجه به مراتب فوق بدین خاطر که لازمه بقاء و اجرای حق فطری و طبیعی و نیاز ملاقات موکله مادر فرزندان مشترک و اجرای این حق بقاء فرزندان مشترک در ایران بوده و سلب ارتباط فرزندان مشترک با موکله موجب ورود صدمات روحی و روانی به ایشان می‌باشد و در صورتی که فرزندان مذکور از طریق تابعیت خوانده محترم از کشور کانادا و سال‌ها اقامت در خارج از کشور و اجازه اشتغال در کشور مالزی تابعیت کشور کانادا را کسب نموده‌اند و اینکه در تاریخ 1391/7/16 الی تاریخ 1391/7/30 بدون اجازه موکله فرزندان مشترک به کشور مالزی برده شده‌اند و خوانده محترم با انجام امور مالی تصمیم دارد فرزندان را در کشور بیگانه مقیم کند که اقدامات مغایر خوانده با تحقیق از فرزندان و استعلام از اداره گذرنامه محرز می‌باشد. به این دلیل که خروج از کشور و اقامت ایشان به مصلحت فرزندان مذکور نیست و موجب محرومیت فرزندان از حقوق اجتماعی می‌شود، با توجه به تبصره یک ماده 14 قانون حمایت خانواده و موازین و مقررات قانونی به منظور تامین حقوق موکله و فرزندان مشترک و اینکه انجام تشریفات ملاقات مستلزم حضور فرزندان مشترک در ایران است، بدین وسیله به شرح مذکور تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته و دستور موقت لازمه در این مورد به منظور جلوگیری و ممنوع‌الخروج کردن فرزند از کشور و اعلام به مراجع ذیربط را دارد.

با تجدید ادب و احترام

رای دادگاه ممنوع الخروجی فرزند مشترک

پرونده کلاسه …………

مرجع رسیدگی:  شعبه … دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده

دادنامه شماره: …………..

خواهان: خانم/آقای …………. با وکالت … وکیل پایه یک دادگستری به نشانی ……………..

خوانده: آقا/خانم ………….. به نشانی ……………..

خواسته: ممنوع الخروج کردن

گردشکار:

دادگاه با نظر به مراتب و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر نسبت به صدور رای اقدام می‌نماید.

ممنوع الخروج کردن فرزند توسط مادر

متن رای دادگاه ممنوع الخروج کردن فرزندان

در مورد دعوی خانم ………. با وکالت …… وکیل خانواده ، به طرفیت خوانده آقای ………… با وکالت …………………، به خواسته صدور حکم مبتنی بر ممنوع‌الخروج کردن فرزند توسط پدر با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته است که طرفین دعوی در گذشته به موجب سند ازدواج شماره …….. دفتر ازدواج شماره … تهران ازدواج کرده و حاصل زندگی مشترک ایشان سه فرزند با اسامی ب و م متولد 1379 و س متولد 1387 است و طرفین بر اساس سند طلاق شماره …….. مورخ 91/4/5 با طلاق توافقی متارکه نموده و فرزندان مشترک نزد خوانده بوده و مادر فرزندان درخواست ملاقات با فرزندان مشترک را تقاضا کرده که در حال رسیدگی است و در این مورد هم حکم موقت مبتنی بر ملاقات فرزندان با موکله به موجب دادنامه شماره ……- 91/7/2 شعبه 272 دادگاه خانواده تهران صادر گردیده و از سویی خوانده تابعیت کشور کانادا را کسب نموده و سال‌ها هم در خارج از کشور اقامت داشته و اخیرا نیز فرزندان مشترک را بدون اذن مادر به کشور مالزی برده و تصمیم دارد فرزندان را مقیم کشور بیگانه نماید و این مسئله منجر به محرومیت فرزندان از ملاقات با وی گردیده و انجام ملاقات نیازمند حضور فرزندان مشترک در ایران می‌باشد. موکله به این خاطر که پزشک ارتش بوده اذن خروج از کشور را ندارد‌. بنابراین درخواست صدور حکم به شرح دادخواست را نموده است. با در نظر داشتن محتویات پرونده و اظهارات وکیل خوانده مبتنی بر اینکه موکل (خوانده) دفاع و اعتراضی در مورد خواسته ندارد و مشارالیه به منظور مصالحه در رابطه با حضانت و ملاقات فرزندان مشترک اصرار و تلاش دارد.
با توجه به مراتب مذکور و متارکه والدین و عدم توافق ایشان در مورد خروج فرزندان از کشور و اینکه با خروج فرزندان مشترک از کشور حق خواهان جهت ملاقات او با آنها ضایع می‌شود، دادگاه شکایت مطروحه را وارد دانسته و با استناد به تبصره یک ماده 14 قانون حمایت خانواده و تبصره یک قانون 1210 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره30 رای به ممنوعیت خروج فرزندان با اسامی ب متولد ۷9/11/23 به شماره شناسنامه …….. و م متولد ۷9/11/22 به شماره شناسنامه …….. و س متولد 87/1/15 به شماره شناسنامه …….. ، نام خانوادگی ایشان …..، تا انقضای سن حضانت قانونی (سن بلوغ) صادر و اعلام می‌شود. حکم صادر شده حضوری محسوب گردیده و حداکثر به مدت بیست روز بعد از ابلاغ قابلیت اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان را خواهد داشت.

نحوه ممنوع الخروج كردن فرزند

به گفته وکیل کیفری ولی قهری حق ممنوع‌الخروج کردن فرزند را دارد و این امر با تقاضا امکان پذیر می‌باشد‌. همچنین او حق دارد در خصوص خروج از کشور فرزند تصمیم بگیرد ولی با شرایطی که در ادامه خواهیم گفت. زیرا اختیار ولی قهری در خصوص فرزند به صورت مطلق است.
از جمله شرایط این است که بر اساس قانون طرفین نبایستی در خصوص ملاقات فرزند بدون هماهنگی با طرف مقابل محل سکونت فرزند را عوض کند. چنانچه ولی قهری تصمیم بگیرد فرزند را از کشور خارج کند، هرچند دارای اختیار مطلق است ولی بدون اجازه حق خروج فرزند را ندارد. زیرا باعث تضییع حق والدی که حق ملاقات فرزند را دارد می‌گردد. در این خصوص فرقی ندارد که والد عهده‌دار حضانت فرزند مادر، پدر یا جد پدری یا ولی قیم وی است.

مدارک لازم برای ممنوع الخروج فرزند

هر کدام از والدین که حضانت فرزند را دارد، حق خروج فرزند از کشور را ندارد جز با اذن طرف مقابل. همچنین نمی‌تواند فرزند را به شهر دیگری ببرد که ملاقات والد دیگر با فرزند را دشوار یا غیرممکن سازد. به موجب ماده 42 قانون حمایت از خانواده: «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی ، قیم ، مادر یا شخص دیگری که حضانت و نگه داری آنان به او واگذر شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج کشور فرستاد مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق ، این امر را اجازه دهد . دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور بنا به درخواست ذی نفع برای تضمین باز گرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می‌کند.»
نکته : والدی که عهده‌دار حضانت فرزند است، حق دارد در مورد ممنوع‌الخروج کردن فرزند اقدام نماید تا ولی قهری قادر به خروج فرزند نباشد.
در مورد فرزندانی که سن بلوغ شرعی دارند اما هنوز 18 سال آنها تمام نشده است، مقررات قانون گذرنامه حاکم خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *