دعاوی حقوقی

بسیاری از مردم فکر می کنند که پیروزی در یک دعوی به معنای بردن و کسب پول است. ولی همیشه این گونه نیست ، دو نوع دعوی وجود دارد : دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری. دعاوی حقوقی عموما برای تادیه مال یا اموال استفاده می شود ، اما شاکیان یک دعوای کیفری از دادگاه درخواست می کنند تا اقدام یا رویداد خاصی را متوقف کنند یا شخصی را به مجازات برساند .

دعاوی حقوقی مستقیماٌ در مراجع دادگستری مطرح می گردد و دیگر لازم نیست که به دادسرا مراجعه نمود ؛ بلکه بدواٌ در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد .

در حقیقت ،  دعاوی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه بدوی ، شروع و بایستی خواسته به نحو منجز و آشکار در برگه چاپی دادخواست نوشته شود که جهت ارجاع به شعب به دفتر شعبه اول دادگستری مراجعه که حسب مورد اگر پرونده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شوراها ارجاع و الا به محاکم حقوقی ارجاع که مورد رسیدگی قرار گیرد .

بعد از تنظیم دادخواست و باطل نمودن تمبر ، دادخواست را به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه ای برده و پس از ثبت حسب مورد به شورا یا شعب حقوقی مراجعه و پرونده را تسلیم می نماییم .

مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده بایستی فوراٌ پرونده را جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه می رساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می شود.

پس از انشاء رای حکم دادگاه به طرفین ابلاغ که از تاریخ ابلاغ به مدت ۲۰ روز می توانند در محاکم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی می نمایند.

چنان چه حکم داگاه غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غیابی می تواند درخوست واخواهی نماید.