دعاوی مربوط به شرکت ها

ارائه مشاوره حقوقي وقبول وكالت دادگستري در زمينه طرح يا دفاع از كليه دعاوي تجاري از قبيل

مشاوره در تأسيس انواع شركت هاي تجاري
– مشاوره در تدوين اساسنامه وشركتنامه
– مشاوره حقوقي به مديران شركت هاي تجاري (به طور موردي و مستمر)
– طرح ودفاع از دعاوي راجع به شركتهاي تجاري از جمله – ورشكستگي – انحلال – ابطال تصميمات هيأت مديره یا مدير عامل
– مطابه وجوه كليه اسناد تجاري
– مشاوره واجراي داوري در زمينه اختلافات شركاء واختلافات شركت با شخص حقيقي تاجر يا طرف قرارداد

و ساير دعاوي ومسائل راجع به تجار،شركتها و عمليات تجاري